ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1721 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114702029 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสิรินทรา เอี่ยมสมาน

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre