ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1571 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672085 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐพันธ์ บัวแก้ว

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre