ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1682 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672066 ชื่อ - นามสกุล นางสาววชิราภรณ์ มหาโพธิ์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 45 นางสาววชิราภรณ์ มหาโพธิ์

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 46 นายณัฐธิเบศ เกษหอม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 45 นางสาววชิราภรณ์ มหาโพธิ์

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 46 นายณัฐธิเบศ เกษหอม