ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1651 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672060 ชื่อ - นามสกุล นายพุฒิพงศ์ จันทร์อิ่ม

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre