ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1750 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672054 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณรัตน์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre