ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1486 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672037 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชนิญญา ปิ่นสกล

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 43 นางสาวชนิญญา ปิ่นสกล

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 44 นายศิวดล สินชัย

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 43 นางสาวชนิญญา ปิ่นสกล

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 44 นายศิวดล สินชัย