ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1500 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672019 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชมพูนุท บำรุงศรี

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 39 นางสาวศิวพร อ่อนนวล

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 40 นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มเจริญ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 41 นางสาวชมพูนุท บำรุงศรี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 39 นางสาวศิวพร อ่อนนวล

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 40 นางสาวจันทร์จิรา ยิ้มเจริญ