ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1520 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนา เงินยิ่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 37 นางสาวกาญจนา เงินยิ่ง

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 38 นายอนิรุส ศักดี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 37 นางสาวกาญจนา เงินยิ่ง

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 38 นายอนิรุส ศักดี