ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1771 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114672003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารีรัตน์ ชิณสา

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre