ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1676 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114662051 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัชนก บุญคำ

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre