ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1576 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114662050 ชื่อ - นามสกุล นางสาวดวงเดือน สืบอ่อน

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre