ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1535 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114662035 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจันทร์ทิมา วอนขำ

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 42 นางสาวจันทร์ทิมา วอนขำ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 41 นางสาวชมพูนุท บำรุงศรี

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 42 นางสาวจันทร์ทิมา วอนขำ