ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1734 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114662027 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุธิดา เหล็งพั้ง

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre