ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1762 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114662015 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอรอุมา ภาชนะปรีดา

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre