ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1575 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114662001 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณิชารีย์ ไทยสกุล

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 35 นางสาวณิชารีย์ ไทยสกุล

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 36 นายกฤษฏา แตงหอม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 35 นางสาวณิชารีย์ ไทยสกุล

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 36 นายกฤษฏา แตงหอม