ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1583 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652106 ชื่อ - นามสกุล นางสาวทิพย์ตะวัน เอี่ยมถ้วย

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre