ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1569 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652102 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐธนฤทธ์ ต้นจันทน์

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre