ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1693 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652091 ชื่อ - นามสกุล นายวันชนะ ยังแหยม

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 24 นายวันชนะ ยังแหยม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 23 นายพงษธร สำราษฤทธิ์

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 24 นายวันชนะ ยังแหยม