ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1524 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652040 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกุลญาภา พรมเมตตา

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre