ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1677 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652024 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัตติกาล ยาวุฒิ

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre