ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1478 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกิตติยาภรณ์ ส้มอ่ำ

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre