ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1727 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652012 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุณิสา เฟื้อแก้ว

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 33 นางสาวสุณิสา เฟื้อแก้ว

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 34 นางสาวกาญจนา เอี่ยมมา

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 33 นางสาวสุณิสา เฟื้อแก้ว

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 34 นางสาวกาญจนา เอี่ยมมา