ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1591 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114652002 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธนัชพร วินิจสรณ์

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre