ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 846 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632099 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนิษากร กล่ำทอง

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre