ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 749 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632075 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิราภรณ์ ท่อนแก้ว

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre