ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 739 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632071 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทับทิม

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre