ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 827 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632045 ชื่อ - นามสกุล นายธีรศักดิ์ พระสว่าง

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre