ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 877 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632040 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรทิพย์ เกิดศิริ

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre