ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 761 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632027 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฉัตรทวิกา สัตย์ชาพงษ์

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre