ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 791 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632023 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐวดี กล้วยไม้

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre