ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 883 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114632012 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพวงเพชร อินทร์พรม

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 30 นางสาวพวงเพชร อินทร์พรม

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 31 นายประสิทธิ์ อินทร์พรม

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 32 นางยมนา อินทร์พรม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 29 นางสาวนภาพรรณ ท้วมวงษ์

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 30 นางสาวพวงเพชร อินทร์พรม