ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1240 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113642013 ชื่อ - นามสกุล นายบริณต ภิมุข

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre