ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1396 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113642010 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศุภนิดา ไพรสิงห์

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre