ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1256 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113642001 ชื่อ - นามสกุล นายปัญชะเร สดวกดี

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre