ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1082 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113632003 ชื่อ - นามสกุล นายชัชวาลย์ โพธิ์ศรีราน

สาขาวิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre