ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 964 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113622013 ชื่อ - นามสกุล นางสาววลัยลักษณ์ แสงแก้ว

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre