ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 687 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113622012 ชื่อ - นามสกุล นางสาวบุญล้ำ คำจริง

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 27 นางสาวบุญล้ำ คำจริง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 27 นางสาวบุญล้ำ คำจริง

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 28 นางสาวสกุลรัตน์ คงสุข