ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1272 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113612007 ชื่อ - นามสกุล นายพงษ์ศักดิ์ ขำโนนเพิ่ม

สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre