ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1118 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113612004 ชื่อ - นามสกุล นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ

สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre