ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1355 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113612001 ชื่อ - นามสกุล นางสาววราวรรณ เณรแตง

สาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre