ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1334 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113592042 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัตนา แก้วยา

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 21 นางสาวรัตนา แก้วยา

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 21 นางสาวรัตนา แก้วยา

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 22 นางสาวนารินทร์ สกุณี