ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1266 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582158 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปิยนุช หาหลัก

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 20 นางสาวปิยนุช หาหลัก

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 19 นางสาวนิภา ขันกสิกรรม

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 20 นางสาวปิยนุช หาหลัก