ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1232 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582155 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนิภา ขันกสิกรรม

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 19 นางสาวนิภา ขันกสิกรรม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 19 นางสาวนิภา ขันกสิกรรม

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 20 นางสาวปิยนุช หาหลัก