ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1155 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582135 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชาริกา วิมุติ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 18 นางสาวชาริกา วิมุติ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 17 นางสาวปรารถนา ชื่นชม

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 18 นางสาวชาริกา วิมุติ