ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1351 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582120 ชื่อ - นามสกุล นางสาววรรณพร ม่วงจันทร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 11 นางสาววรรณพร ม่วงจันทร์

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 12 นางสาวฐิติมา กรุดเงิน

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 13 นางสาวปานตะวัน ปานปุย

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 14 นางสาวบุษกร หิริโอ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 15 นายพัชรพงษ์ ธาระณะ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 16 นายศราวุธ วัฒนกูล

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 11 นางสาววรรณพร ม่วงจันทร์

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 12 นางสาวฐิติมา กรุดเงิน