ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1412 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582101 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุชาวดี กลิ่นเกษร

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 44 นางสาวสุชาวดี กลิ่นเกษร

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 43 นางสาวน้ำผึ้ง อำพรสวัสดิ์

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 44 นางสาวสุชาวดี กลิ่นเกษร