ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1327 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582096 ชื่อ - นามสกุล นางสาวยุภา สุขแจ่ม

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 9 นางสาวยุภา สุขแจ่ม

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 10 นางสาวนิศารัตน์ ศรีนิมาศ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 9 นางสาวยุภา สุขแจ่ม

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 10 นางสาวนิศารัตน์ ศรีนิมาศ