ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1107 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582038 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกิ่งกานต์ กลับศรี

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 7 นางสาวชลธิชา ขวัญเมือง

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 8 นางสาวกิ่งกานต์ กลับศรี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 7 นางสาวชลธิชา ขวัญเมือง

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 8 นางสาวกิ่งกานต์ กลับศรี