ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1233 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582031 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนิศาชล อินธิราช

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 5 นางสาวนิศาชล อินธิราช

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 6 นางสาวปัทมาวดี สารสุวรรณ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 5 นางสาวนิศาชล อินธิราช

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 6 นางสาวปัทมาวดี สารสุวรรณ์