ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1287 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56113582016 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพลอยชมภู โพธิ์ตุ่น

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 47 นางสาวพลอยชมภู โพธิ์ตุ่น

นั่งรถคันที่ 6 เลขที่นั่ง 48 ณัฐชา เสมคำ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 47 นางสาวพลอยชมภู โพธิ์ตุ่น

คันที่ 6 เลขที่นั่ง 48 ณัฐชา เสมคำ